Täysistunnon tähti (Helsingin Sanomat/Martta Nieminen 24.5.2014)

Täysistunnon tähti (Helsingin Sanomat/Martta Nieminen 24.5.2014)

Ben Zyskowicz ei osallistu sosiaaliseen mediaan päänsärkynsä takia
”Siitä lähden, että olen ehdolla ensi kevään vaaleissa. Kansanedustajien työurien pidentäminen  on elämäntehtäväni”, naurahtaa yli 35 vuotta eduskunnassa istunut Ben Zyskowicz.
Pyö­reä ik­ku­na on niin kor­keal­la, et­tä Ben Zyskowicz jou­tuu vä­hän kur­kot­te­le­maan kat­sel­les­saan Töö­lön­lah­den mai­se­maa.
Edus­kun­ta­ta­lon vii­den­nes­sä ker­rok­ses­sa, ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jan huo­nees­sa, pa­loi va­lo usein myö­hään, kun se oli hä­nen työ­huo­neen­sa.
Hel­sin­ki­läi­nen Zys­ko­wicz eli ”Zys­se” tai ”Bee­ze­ta” on is­tu­nut edus­kun­nas­sa jo yli 35 vuot­ta, jois­ta pe­rä­ti kol­me­tois­ta vuot­ta hän joh­ti edus­kun­ta­ryh­mää.
Vuo­det ovat ol­leet vauh­dik­kai­ta. Jo hä­nen va­lin­tan­sa ryh­män joh­toon la­ma­vuon­na 1993 oli po­liit­tis­ta pe­liä par­haim­mil­laan.
Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Iiro Viinasen ja ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­neen Kimmo Sasin suk­set oli­vat men­neet ris­tiin. Vii­na­nen uh­ka­si läh­teä, el­lei Sa­si jä­tä paik­kaan­sa. Ka­ve­ruk­set Sa­si ja Zys­ko­wicz kek­si­vät, et­tä va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na ol­lut Zys­ko­wicz siir­tyi­si pu­heen­joh­ta­jak­si ja Sa­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si. Vaih­dos riit­ti Vii­na­sel­le.
Zys­ko­wic­zin ti­lal­le pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jak­si tu­li tun­te­ma­ton ju­ris­ti­kan­sa­ne­dus­ta­ja Sauli Niinistö.
”Sii­tä läh­ti Sau­lin täh­ti nou­suun”, sa­noo Zys­ko­wicz.
Dra­maat­ti­sim­pa­na ta­pah­tu­ma­na täs­sä huo­nees­sa ryh­män­joh­ta­ja-ai­ka­naan Zys­ko­wicz pi­tää kes­kus­te­lua, jo­ka käy­tiin hä­nen, kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Suvi Lindénin ja ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­jan Ville Itälän vä­lil­lä ke­säl­lä 2002.
Lindén oli teh­nyt muo­to­vir­heen ja­kaes­saan jär­jes­töa­vus­tuk­sia myös golf­seu­ral­le, jo­hon hän it­se kuu­lui. Lindén il­moit­ti eros­taan edus­kun­nan ky­se­ly­tun­nil­la.
Zys­ko­wicz oli pa­hoil­laan Lindé­nin eros­ta, kos­ka hä­nen mie­les­tään ky­sees­sä ei ol­lut ko­tiin­päin ve­tä­mi­nen. ”Hän ei vain huo­man­nut jää­vä­tä it­seään. Se oli nii­tä mi­nis­te­rie­ro­ja, joi­hin ei ol­lut riit­tä­vää asial­lis­ta pe­rus­tet­ta.”
Vuo­des­ta toi­seen Zys­ko­wicz va­lit­tiin ryh­män joh­toon yk­si­mie­li­ses­ti, kun­nes tu­li tal­vi 2004.
Zys­ko­wicz oli lo­mai­le­mas­sa Thai­maas­sa, kun sai vies­tin, et­tä hä­nel­le oli il­maan­tu­nut haas­ta­ja, ny­kyi­nen maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Koskinen. Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Itä­lä oli aset­tu­nut haas­ta­jan puo­lel­le.
Vaik­ka Zys­ko­wicz oli har­kin­nut as­tu­van­sa pik­ku­hil­jaa si­vuun, tais­te­lu­tah­to he­rä­si.
Itä­lä tu­ki Kos­kis­ta sen vuok­si, et­tä Kos­ki­nen oli mai­nit­tu Itä­län haas­ta­ja­na puo­lueen joh­toon.
”Koin, et­tä olin epä­rei­lun ti­lan­teen uh­ri. Al­koi ai­ka­moi­nen pu­he­lin­rum­ba.”
Zys­ko­wicz päi­hit­ti Kos­ki­sen ää­nes­tyk­ses­sä tä­pä­räs­ti. Epi­so­dis­ta seu­ra­si, et­tä Itä­lä ero­si pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä ja läh­ti eu­ro­par­la­ment­tiin 2004. Hä­nen ti­lal­leen va­lit­tiin Jyrki Katainen.
Zys­ko­wic­zil­tä ky­sy­tään usein, mik­sei hän ole nous­sut mi­nis­te­rik­si. Pää­syy­nä on sa­nan­mu­kai­ses­ti pää­syy: kroo­ni­nen mig­ree­ni, jo­ka on ol­lut hä­nel­le jat­ku­va rie­sa pit­kään. Mi­nis­te­rin teh­tä­vä mat­kus­ta­mi­si­neen ei so­pi­si hä­nel­le. Pys­tyy hän to­ki läh­te­mään ra­vin­to­loi­hin, pip­pa­loi­hin ja tä­nään, syn­ty­mä­päi­vä­nään, myös eu­ro­vaa­li­ken­til­le, mut­ta hä­nel­lä ei ole­kaan pa­kol­lis­ta mi­nuut­tiai­ka­tau­lua.
Edus­kun­nan täy­sis­tun­to­sa­li on Zys­ko­wic­zin po­liit­ti­nen näyt­tä­mö, jos­sa hän lois­taa täh­te­nä. Mig­ree­ni ra­joit­taa tie­to­ko­neen käyt­töä ja te­le­vi­sion kat­so­mis­ta.
”En ole so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa eli Fa­ce­boo­kis­sa tai Twit­te­ris­sä ku­ten nuo­rem­mat.”
Me­dian mur­rok­ses­sa Zys­ko­wicz nä­kee pal­jon hy­vää ja pal­jon on­gel­mia. Hy­vää on se, et­tä so­siaa­li­nen me­dia on luo­nut po­lii­ti­koil­le suo­rat ka­na­vat pu­hu­tel­la ih­mi­siä. Kun pe­rin­tei­nen me­dia jou­tuu nyt ki­sai­le­maan so­siaa­li­sen me­dian kans­sa, ko­ros­tuu kui­ten­kin jut­tu­jen kiin­nos­ta­vuus. Ver­kos­sa kiin­nos­ta­vuut­ta voi­daan seu­ra­ta jut­tu ju­tul­ta.
”Mo­ni­mut­kai­sia asioi­ta kos­ke­vien jut­tu­jen ase­ma on hei­ken­ty­nyt”, Zys­ko­wicz väit­tää.
Vaik­ka Zys­ko­wicz moit­tii­kin viih­teel­li­syy­den kas­vua, on hä­nes­sä po­lii­ti­koil­le tyy­pil­li­siä nar­sis­ti­sia piir­tei­tä.
Zys­ko­wicz esiin­tyy mie­lel­lään viih­deoh­jel­mis­sa ja jo­pa teat­te­reis­sa. Hä­net näh­dään vi­deol­la esi­mer­kik­si Q-­teat­te­rin suo­si­tus­sa Kas­par Hau­ser -näy­tel­mäs­sä.
”O­len sa­no­nut nuo­ril­le po­lii­ti­koil­le, et­tä jos asia­puo­li on po­lii­ti­kon työs­sä riit­tä­väs­ti esil­lä, niin ei hait­taa, vaik­ka po­lii­tik­ko tuo esiin laa­jem­min per­soo­naan­sa.”
Zys­ko­wic­zil­tä on vii­me ai­koi­na ky­sel­ty, mi­tä hä­nen vai­mon­sa Rahime tyk­kä­si hä­nen esiin­ty­mi­ses­tään nel­jän nuo­ren nai­sen hel­lit­tä­vä­nä Sis­kon­pe­ti-oh­jel­mas­sa. No, mi­tä hän sa­noi?
”Ei se sa­no­nut mi­tään – ei mo­neen viik­koon.”
 
Ben Zys­ko­wicz ei vie­tä 60-­vuo­tis­päi­viään. Jos jo­ku ha­luaa muis­taa hän­tä, voi ha­lua­man­sa sum­man lah­joit­taa uu­den las­ten­sai­raa­lan lah­joi­tus­ti­lil­le OP-­Poh­jo­la FI 93 5541 2820 019967. Vies­tik­si oman ni­men li­säk­si ”Ben 60”.

Jaa kirjoitus: